Sprung zur Navigation. Sprung zum Inhalt.

  English
  Spanish
  French
  German
  Italian
  Turkish
 

Karlsruhe: Witamy

Gospodarka

Atrakcyjne lokali­zacje odznaczajš się dosko­nałymi warunkami polity­cz­nymi, społecz­nymi, ekolo­gicz­nymi i gospo­d­ar­c­zymi. Wszystko to oferuje Karlsruhe: dobrš strukturę gospo­d­ar­czš wspieranš przez silnych partnerów, duży potencjał fachowców, szerokš bazę edukacyjnš i badawczš, wydajne szkoły wyższe oraz dobrš sieć komuni­ka­cy­jnš i infra­struk­turę. Dlatego miasto to jest jednš z wiodšcych lokali­zacji w Niemczech.


Innowacyjny oœrodek gospodarczy

Karlsruhe jest kwitnšcym oœrodkiem gospo­d­ar­c­zym. Swoje siedziby zakładajš tu szczegól­nie przed­się­biorstwa innowa­cy­jne i naukowo-badawcze. W Karlsruhe, jako oœrodku techno­lo­gicz­nym, pracuje ponad 220.000 ludzi z wielu krajów œwiata i liczba ta stale się powiększa.

weiter zur Seite Innowacyjny oœrodek gospodarczy

 Schody "Perfect Future"

Informacje dla specjalistów i managerów

Tutaj specja­liœci i manage­ro­wie, którzy pracujš lub majš zamiar podjšć pracę w Karlsruhe, znajdš pomocne informacje.

weiter zur Seite Informacje dla specjalistów i managerów


 Rozmowa doradcza

Wspieranie i doradztwo przedsiębiorstw

Celem miejskiego Urzędu Wspierania Gospodarki (Amt für Wirtschafts­för­de­rung) jest doradztwo i pomoc dla dużych i małych przed­się­biorstw w zakresie zakładania działal­noœci gospo­d­ar­c­zej i siedziby w Karlsruhe.

weiter zur Seite Wspieranie i doradztwo przedsiębiorstw