Sprung zur Navigation. Sprung zum Inhalt.

  English
  French
  Spanish
  German
  Italian
  Turkish
 

Karlsruhe: Witamy

Warto odwiedzić

Uliczne festyny i koncerty na wolnym powietrzu, wystawy, oœrodki kulturalne i rekre­a­cy­jne, liczne restau­racje, kawiarnie i kluby - w Karlsruhe jest co odwiedzić. To miasto, o planie archi­tek­to­nicz­nym w formie wachlarza i archi­tek­turze ostatnich stuleci, kusi nie tylko intere­su­jšcš historiš, lecz również urozmai­conš ofertš kulturalno - turysty­cznš. Muzea, teatry, kina i między­nar­odowe festiwale stanowiš bogate urozmai­ce­nie oferty miasta.


 Pokoje hotelowe

Informacje dla turystów

Urozmai­cona oferta gastro­no­miczna i handlowa oraz możliwoœci noclegowe zadowa­la­jšce każdy gust zachęcajš do odwiedzin miasta.

weiter zur externen Seite Informacje dla turystów

 Żongler

Spotkania kulturowe

Również kultura jest w Karls­ru­he ­międ­zy­nar­odowa. Wielo­ję­zy­czne zwiedzanie muzeów, między­nar­odowe festiwale i imprezy umożli­wiajš liczne spotkania kulturowe.

weiter zur Seite Spotkania kulturowe

 Rekreacja i wypoczynek

Rekreacja i wypoczynek

Łagodny klimat (1798 godzin słonecz­nych w roku), 102 km dróg rowerowych, 12 pływalni, ok. 900 hektarów terenów zielonych oraz ponad 135 oœrodków kultu­ralnych - oferta sportowo-rekre­a­cy­jna jest w Karls­ruhe urozmai­cona a nuda jest tu pojęciem obcym.

weiter zur Seite Rekreacja i wypoczynek